Trädinventering ett hjälpmedel för vackrare och säkrare trädbestånd

Avsikten med denna skrift är att framhålla trädinventeringen som ett viktigt hjälpmedel för att rätt handskas med våra träd och trädbestånd.

Skriften vänder sig i första hand till alla de ansvariga förvaltare av fastigheter som inte själva är kunniga inom trädvårdsområdet, men som ställs inför någon typ av trädvårdsproblem.

Fem exempel på trädinventeringar utförda i Byggnadsstyrelsens regi presenteras. Dessa ger prov på olika situationer då trädinventeringar kan vara aktuella att utföra, t.ex. vid restaurering av äldre anläggningar eller som underlag vid nybyggnationer.

I anslutning till dessa exempel redogörs kortfattat för några i sammanhanget grundläggande begrepp och resonemang. Här nämns t.ex. trädens estetiska funktioner inom arkitekturen samt trädens betydelse för människan. För att öka förståelsen för träd beskrivs även trädens liv, från förökning och etablering till sjukdomar och åldrande.

Sist tas upp vad en trädinventering kan innehålla, ambitionsnivå, kostnader och vem man kan vända sig till för att få hjälp med program och utförande.