Effektivt areautnyttjande planlösningsstudier i Garnisonen

För att effektivisera areautnyttjandet inom kontor kan man exempelvis minska de enskilda arbetsrummen och förlägga de funktioner, som inte längre ryms i de enskilda rummen, till kollektiva utrymmen.

Inspirationen till denna planlösningsmodell kommer från kombikontor som Svenska Canon och Zander och Ingeström. Dessa beskrivs kortfattat.

En litteraturgenomgång beträffande planer och framtidsutsikter inom kontorsområdet visar att informationsteknologins snabba utveckling fortsätter och berör även högre tjänstemän. Utrustningsmängden ökar liksom sammanträden och grupparbeten. Den omfördelning från enskilda till kollektiva utrymmen som kombikontoret skulle kunna innebär stämmer väl överens med flera tendenser beträffande kontorsarbetets utveckling.

För en basenhet inom kv Garnisonen visas alternativa planlösningar. Olikstora enskilda arbetsrum ersätts med enbart två moduler breda rum (1 modul = 1,2 m). Rumsdjupet minskas med 0,6 m intervall från nuvarande 4,2 till 3,6, 3,0 och 2,4 m. Korridorbredden ökar i motsvarande grad från 2,4 till 3,6, 4,8 och 6,0 m. Korridoren kan därvid successivt rymma allt fler av de funktioner, som inte ryms i de enskilda rummen.

Genom möjligheten till dubbelutnyttjande av besöksplatser, saminanträdesbord, referens material och terminaler, när dessa förläggs till kollektiva utrymmen, kan mängden av dessa nyttigheter minskas utan att tillgängligheten allvarligt försämras.

Studien visar att det är möjligt att effektivisera areautnyttjandet inom kontor i kv Garnisonen genom att minska rumsbredden och öka andelen kollektiva utrymmen. Den kollektiva arean med hög föränderbarhet lämpar sig väl för att möta verksamhetsförändringar.