ASKE parkrestaurering

ASKE parkrestaurering - eller konsten att resa en gammal romantisk park på fötter

Huvudinnehåll

Syftet med projektet är att utifrån Askes historia, dess naturförutsättningar, nuvarande utseende och verksamhet föreslå hur parken kan åtgärdas och restaureras.

Askeparken har studerats avseende historisk utveckling, stilepoker och idehistoriska aspekter (en historisk källstudie).

Parken beskrivs utifrån indelning i olika delområden. Stor vikt har lagts vid vegetationsinventeringen och trädens kondition.

Slutligen redovisas mål och principer för restaurering av parken samt en åtgärdsplan.

Arbetet är utfört som ett examensarbete av landskapsarkitetstuderande Rein Matson, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.