Ansvarsförhållande SFV gentemot hyresgäst enl. hyresavtal

Utdrag ur dokument
Ang. kostnadsansvar för ombyggnadsåtgärder med anledning av dels PBL 17:21a dels Förordning (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförandet av handikappolitiken.

Krav enligt PBL
Enligt PBL 17 kap 21 a § skall fastighetsägare ombesörja att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.

De krav som ställs enligt PBL riktar sig mot Fastighetsverket i egenskap av ägare till fastighet och byggnad.

I Fastighetsverkets standardavtal för upplåtelse av hyreslokal finns dock nedanstående klausul inskriven. Med stöd av denna har Fastighetsverket möjlighet att ta ut kostnader för dessa åtgärder av lokalhyresgäster. (Detta gäller dock inte för bostadshyresgäster. Deras bostadslägenheter lär dock inte omfattas av kraven i PBL 17:21a).