Anmälan för samråd enligt miljöbalken avseende vägbygge, dikesrensning, skogsgödsling, åtgärd i nyckelbiotop m.m.