Akustik i kontorslandskap

Sammanfattning

Rapporten diskuterar de akustiska problemen vid kontorslandskap.

Att lösa dessa torde vara en av de väsentligaste uppgifterna för att få en acceptabel miljö i denna kontorsform. Först behandlas de fysikaliska förhållandena för ljudutbredning och bulleralstring i kontorslandskap samt lämnas förslag till riktvärden (se 3.7) för tillåtna övre och undre bullernivåer.

Vidare behandlas hur man med olika rumsutformning, skiljekonstruktioner, absorbenter m m kan påverka ljudklimatet i olika riktningar.

Bullret från olika typer av kontorsmaskiner samt lämpligt avstånd till andra arbetsplatser av olika slag redovisas i tabell.

Rapporten är utarbetad av Ingemanssons ingenjörsbyrå AB, Göteborg i samband med projekteringen av kontorslandskap i Postgirots tillbyggnad kv Blåmannen, Stockholm.